Zaburzenia

Porażenia

Impulsy z obwodowych nerwów czuciowych przewodzone są przez układ doprowadzający w sznurach tylnych rdzenia i poprzez drogę rdzeniowo-wzgórzową. W sznurach tylnych biegną włókna przewodzące czucie dotyku, a głównie ułożenia i ruchu. Włókna te nie ulegają skrzyżowaniu w obrębie rdzenia, ale w swoim przebiegu przemieszczają się ku linii środkowej. W pniu mózgu krzyżują się i tworzą wstęgę przyśrodkową, kończącą się w części tylno-brzusznej jądra bocznego wzgórza. Włókna przewodzące czucie bólu i temperatury ulegają skrzyżowaniu na poziomie wejścia do rdzenia i biegną w sznurach bocznych jako droga rdzeniowo-wzgórzowa. Na poziomie śródmózgowia dołączają się do wstęgi środkowej i kończą częściowo w tej samej, częściowo w drugiej połowie tylno-bocznej części jądra brzusznego wzgórza, częściowo, również obustronnie, w tworze siatkowatym i nakrywce pnia  mózgu. Ze wzgórza impulsy przewodzone obiema drogami są przesyłane do pola czuciowego zakrętu zaśrodkowego kory mózgowej o-raz do pola wtórnego i dodatkowego.