Pozostałe

Badania nad psychoterapią grupową z udziałem pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii sugerują, że ta forma terapii bywa użyteczna. Podkreśla się jednak, że należy ją zastosować w odpowiednim momencie. Wydaje się, że moment optymalny następuje wtedy, kiedy objawy pozytywne zostają ustabilizowane interwencją farmakologiczną (Kanas i in. 1980; Keith, Matthews 1984). Duży stopień … Czytaj dalej

Pozostałe

Mimo bogatej tradycji klinicznej zastosowania indywidualnej psychoterapii psychoanalitycznej w leczeniu schizofrenii brakowało badań, które jednoznacznie; dowodziłyby, że pacjent z rozpoznaniem schizofrenii może wynieść istotne korzyści z takiej pracy (Gomez-Schwartz 1984). Często cytuje się rezultaty badań z Camarillo State Hospital (May 1968), ponieważ były to pierwsze zakrojone na szerszą skalę badania … Czytaj dalej

Pozostałe

Jak należy rozumieć pojęcia relacji i przymierza terapeutycznego w różnych nurtach terapii? Jakie są niezbędne elementy i właściwości relacji pacjent-terapeuta do osiągnięcia przez pacjenta oczekiwanych w wyniku leczenia rezultatów? Jakie zachowania terapeuty i pacjenya wpływają na dynamikę zmian w nasileniu przymierza terapeutycznego? Te pytania wydają się szczególnie ważne, zwłaszcza wtedy, … Czytaj dalej

Pozostałe

Uznanie osób cierpiących na psychozy za ludzi, którzy ponieśli słone straty psychiczne (w zakresie posiadanych kompetencji społecznych), wpłynęło na ukierunkowanie postępowania rehabilitacyjnego. Uznano, że powinno ono polegać na odtwarzaniu tych braków. W szpitalach psychiatrycznych zaczęto stosować zebrania tale zwanych społeczności te­rapeutycznych, które miały na celu ogólną aktywizację społeczną pacjentów psychotycznych. … Czytaj dalej

Pozostałe

Kariera terminu  „duchowość” jest długa i skomplikowana. Jest on jed­nym z kluczowych pojęć w takich szacownych dziedzinach, jak teologia i filozofia, ale również język potoczny wiąże z nim bogate i różnorodne treści. W ostatnich dwóch dekadach zaobserwować można przenikanie pojęcia duchowości do psychologii.

W publikacjach zarówno autorów zagranicznych (np. Miller, … Czytaj dalej

Pozostałe

Zdrowy człowiek oddaje mocz 5—6 razy w ciągu doby, w ogólnej ilości 1000 do 2000 nil. Wielkości te ulegają zmianie pod wpływem wielu przyczyn organicznych i czynnościwych. Pewna część pierwszych zależy od zmian chorobowych męskich narządów płciowych (powiększenie gruczołu krokowego, stwardnienie zwieraczy). Poza tym jednak u chorych z zaburzeniami w … Czytaj dalej

Pozostałe

W zapamiętanym śnie chory widzi profesora siedzącego w fotelu, pijącego kawę, potem słyszy, jak mu się odbija, i słowa: „twoja praca nie jest niczym szczególnym”. Ten obraz jest z pewnością odzwierciedleniem wielokrotnie widzianego w domu i powoduje strach przed niepowodzeniem. Zapytany o swoje pragnienia pacjent mówi, że chętnie zostałby lekarzem. … Czytaj dalej

Pozostałe

„Objawy nerwicowe” — zespół objawów wegetatywnych i dolegliwości narządowych bez zmian fizykalnych — mają dla lekarzy każdej specjalności szczególne znaczenie. Prawie jedna trzecia do połowy pacjentów zgłaszających się po poradę cierpi z powodu dolegliwości, którym nie odpowiadają konkretne zmiany pozwalające na sprecyzowanie rozpoznania. Gdyby tego typu dolegliwości nie miały większego … Czytaj dalej

Pozostałe

Prawidłowy skład płynów ustrojowych u człowieka zapewniają osmo i wolumenreceptory (receptory objętościowe). Skład ten przedstawia się następująco: Całkowita woda dala stanowi u mężczyzny 60%, u kobiety 50% i u dziecka 70% masy ciała. Z wiekiem i zwiększaniem się ilości tłuszczu w całej masie ciała procentowy udział wody ustrojowej zmniejsza się. … Czytaj dalej

Pozostałe

Należy mieć zawsze na uwadze, że takie pojęcia jak: nerwowość, neurastenia, dystonia wegetatywna i maskowana depresja wyrażają zasadniczo taką samą treść, nawet jeśli obecnie lub we wcześniejszych okresach zmieniały się częściowo lub też przypisywano tym zespołom nieco inne znaczenia. Ponadto niezależnie od pojmowania tych wrodzonych, konstytucjonalnych lub głównie nabytych zaburzeń … Czytaj dalej