Badanie

Dla rozpoznania etiologii choroby niezbędne bywa często badanie morfologiczne węzła. Obraz cytologiczny zmian uzyskuje się dzięki biopsji przezskórnej, wykonanej cienką igłą, jednak z reguły należy pobrać cały węzeł do badania histologicznego. Próbne wydacie powinno być wykonane przy każdym, izolowanym lub uogólnionym, nie wyjaśnionym w sposób bezsporny powiększeniu węzłów chłonnych! Węzły … Czytaj dalej

Badanie

Wprowadzona w ostatnich latach tomografia komputerowa jest nie tylko badaniem całkowicie bezpiecznym, ale daje szerszy wgląd w istotę zmian patologicznych w mózgu. Niespokojne zachowanie się chorych nieprzytomnych wymaga, jak przy angiografii, rozważenia wykonania badania w uśpieniu. Badanie to pozwala na ustalenie miejsca krwawienia, a nawet stadium organizacji krwiaka, może wykazać … Czytaj dalej

Badanie

Istotna dla początku choroby jest sytuacja życiowa, w jakiej znajdował się pacjent w momencie zachorowania. Mniejsze znaczenie mają przy tym same fakty, a większe sposób przeżywania ich przez pacjenta. Również i w tym przypadku ogólna i neutralnie brzmiąca zachęta: „Czy nie mógłby Pan (Pani) opisać swego stanu przed wystąpieniem choroby?” … Czytaj dalej

Badanie

Różnicowanie sinicy centralnej i obwodowej utrudnia fakt, że w powstaniu sinicy mogą brać udział oba mechanizmy. Na ogół jednak udaje się, dokładnie badając chorego, ustalić typ sinicy lub jej mieszaną postać. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na odcień siniczego zabarwienia skóry, zależny od szerokości naczyń skórnych i zawartości hemoglobiny. W … Czytaj dalej

Badanie

Rozpoznanie maskowanej depresji powinno być postawione nie „per exclusionem”, lecz na podstawie określonych danych uzyskanych w ukierunkowanym wywiadzie psychiatrycznym. Istotne jest pytanie o dzienne wahania w występowaniu objawów, tak bardzo charakterystyczne dla depresji, w której rano pacjent czuje się źle, a wieczorem jego nastrój wybitnie się poprawia. Skargi chorego dotyczą … Czytaj dalej

Badanie

Istnieją dwie istotne różnice pomiędzy rozpoznaniem klinicznym i anatomopatalogicznym. Ocena patomorfologiczna — w przeciwieństwie do opierającego się również w wielu pojedynczych objawach i wynikach rozpoznania klinicznego — dotyczy tylko wycinka tkanki, z której materiał został pobrany, a nie całego organizmu. Poza tym zmiany w wycinku sprowadzają się do tych, które … Czytaj dalej

Badanie

Za pomocą badania palpacyjnego określamy liczbę, wielkość, odgraniczenie od otoczenia, spoistość, przesuwalność i bo
lesność węzłów chłonnych. Zbadać należy wszystkie dostępne ich grupy. Niektóre węzły chłonne są łatwiej dostrzegalne przy oglądaniu niż przy obmacywaniu. W badaniach kontrolnych poleca się określanie wielkości przekroju węzła za pomocą suwmiarki. Nie wszystkie jednak węzły … Czytaj dalej

Badanie

Przed lekarzem mającym codziennie do czynienia z pacjentami, u których dominują objawy charakteryzujące nerwowość, neurastenię, dystonie wegetatywną lub maskowana depresję, stoi — jeśli chodzi o przyczyny dolegliwości — podwójne zadanie diagnostyczne o podstawowym znaczeniu. Wie on doskonale, że niezależnie od dociekliwości i gruntowności badania w większości przypadków nie znajdzie żadnych … Czytaj dalej

Badanie

Przyjęto, że większość badań chemicznych i fizykalnych przeprowadza się rano u pacjentów będących na czczo, czyli w warunkach podstawowej przemiany materii. Wychodzi się z założenia, że po 10 h od przyjęcia ostatniego posiłku ustala się stan porównywalny z takim samym stanem występującym kilka dni wcześniej lub później i że w … Czytaj dalej

Badanie

Im wszechstronniejsza i mniej ryzykowna, stawała się technika pobierania wycinków, tym bardziej rozszerzały się wskazania do badań biooptycznych. Zakłada się bowiem, że lekarzowi klinicyście w każdym pojedynczym przypadku potrzebna jest dokładna histomorfologiczna ocena chorego narządu. Jest to niewątpliwie prawda, ale badania histomorfologiczne powinny być zarezerwowane dla przypadków, w których zawodzą … Czytaj dalej