Pozostałe

Pojęcie neuarastenii

Należy mieć zawsze na uwadze, że takie pojęcia jak: nerwowość, neurastenia, dystonia wegetatywna i maskowana depresja wyrażają zasadniczo taką samą treść, nawet jeśli obecnie lub we wcześniejszych okresach zmieniały się częściowo lub też przypisywano tym zespołom nieco inne znaczenia. Ponadto niezależnie od pojmowania tych wrodzonych, konstytucjonalnych lub głównie nabytych zaburzeń większe znaczenie przypisywano raz czynnikom psychogennym, a kiedy indziej somatycznym. Używając bardzo zawężonych definicji można poszczególne zespoły oddzielić od siebie przez wyłączenie pewnych lub podkreślenie innych objawów, pozostaje jednak faktem, że większość objawów omawianych zespołów nakłada sią na siebie i więcej mają one ze sobą cech wspólnych niż takich, które je dzielą. W dalszej części omówione będą wszystkie cztery wymienione zespoły z uwzględnieniem dominujących w nich, szczególnie charakterystycznych objawów, należy tu jeszcze raz przypomnieć, że ostatecznie nie można ich całkowicie od siebie odgraniczyć. Pojęcia: „nerwowości” i „neurastenii” z jednej strony, a „dystonii wegetatywnej” oraz „maskowanej depresji” z drugiej, będą tutaj zaszeregowane wspólnie.