Zaburzenia

Niedokrwienia

Niedokrwienia pojawiające się lub pogłębiające pod wpływem zimna, a także niezależnie od niskich temperatur. Występują one ostro lub podostro. Po ogrzaniu ustępują tylko częściowo lub utrzymują się w stanie nie zmienionym, a czasami stają się bardziej bolesne. Nie należą do obrazu pierwotnej choroby Raynauda; w takich wypadkach wchodzi w rachubę wtórny zespół Raynauda. Wywiady powinny wyjaśnić, czy niedokrwienie ma charakter przerywany, czy ciągły, i czy jest lub nie jest symetryczne. Symetryczne nawracające niedokrwienie obwodowe kończyn zależne jest od zimnych aglutynin lub krioglobulin. We wszystkich niesymetrycznych niedokrwieniach obwodowych należy uwzględnić możliwość przewlekłych chorób naczyń, przejawiających się chromaniem przestankowym, dławicą piersiową i ogniskowymi objawami mózgowymi. Występują one ponadto u osób z wadami serca i w ostrym zapaleniu tętnic. W ostatnim przypadku objawami towarzyszącymi mogą być: gorączka, bóle głowy i parestezje. Przyczyną lub współprzyczyną zespołów niedokrwienia obwodowego mogą być różne zewnętrzne czynniki szkodliwe.